欧美 亚洲 色

  1. <form id=saKQMPUqT><nobr id=saKQMPUqT></nobr></form>
   <address id=saKQMPUqT><nobr id=saKQMPUqT><nobr id=saKQMPUqT></nobr></nobr></address>

   osnovna djelatnost

   ?uvajmo zdravlje zajedno

   100+ MIL.

   pakiranja

   42+ MIL. KUNA

   ulo?eno u istra?ivanje i razvoj (2019.)

   1500

   zaposlenika

   18

   inozemnih tr?i?ta (poslovanje)


   odgovornost

   istra?ivanje i razvoj

   U Belupu se razvijaju, usavr?avaju i proizvode lijekovi na recept i bezreceptni proizvodi (lijekovi bez recepta, biljni i dijetetski proizvodi).

   saznaj vi?e>

   ekolo?ka strategija

   Da bi na?i proizvodi na?li siguran put do potro?a?a, utemeljili smo visokostru?an razvojni tim koji primjenjuje najmodernije metode koje se koriste i u svijetu.

   saznaj vi?e>

   karijera u Belupu

   ispunite otvorenu prijavu

   prijavi se

   "Na? Belupo je za mene vi?e od posla, mjesta gdje se zara?uje pla?a. Osje?am se posebno i privilegirano ?to ba? tu radim. Taj osje?aj pripadnosti jako je va?an , jer mislim da te ba? taj osje?aj tjera da daje? od sebe 100 posto." Tatjana Keser

   ?U svakom poslu mora postojati obostrano povjerenje i uva?avanje izme?u djelatnika i rukovoditelja. Spremnost na pomo? i me?usobna podr?ka kolega olak?avaju mi izvr?avanje svakodnevnih poslova, a posebno dolaze do izra?aja pri rje?avanju zahtjevnijih situacija.“ Jasmina ?atvar-Ki?

   "U Belupu su me do?ekali dragi, vrijedni i iskusni profesionalci koji su mi pomogli da se u kratkom vremenu uklopim u tim. Sretna sam ?to sam dio tima i zahvalna sam kolegama na podr?ci i susretljivosti. U na?em poslu je jako bitna dobra organizacija te je potrebna fleksibilnost svih kolega u timu, a sa zadovoljstvom mogu re?i kako odli?no funkcioniramo ?to je jako bitno za uspjeh u poslu." Sanda Tadinac

   "Belupo kao poslodavac svojim zaposlenicima daje osje?aj sigurnosti, stabilnosti i ponosa. Jako sam ponosna i ?ast mi je da sam dio jedne od najperspektivnijih i najuspje?nijih kompanija u Hrvatskoj. Zadovoljna sam i sretna ?to radim u jednoj zdravoj cjelini u kojoj vladaju vrlo dobri poslovni i prijateljski odnosi, dobra komunikacija, a najvi?e prevladava timski rad u kojim se dijeli znanje, poma?e kolegama i uzajamno se po?tujemo." Valentina Jakopanec

   ?Svaki dan mi predstavlja izazov na novom poslu, gdje stalno u?im i pomi?em vlastite granice." Ivana Bara

   "Timski rad i osje?aj pripadnosti ono je ?to Belupo, kao najve?u hrvatsku farmaceutsku kompaniju isti?e me?u ostalim farmaceutskim tvrtkama. Cijenim predanost i bri?nost kompanije prema zaposlenicima, koja se vidi kroz sustave napredovanja i nagra?ivanja." Ana Pu? Patr?evi?

   "Moje zaposlenje u Belupu je koincidiralo sa zadnjom fazom implementacije novih procesa u poslovanju-agregacije i serijalizacije lijekova i na?ao sam se u vrlo dinami?nom okru?enju sa izazovnim zadacima koje je trebalo dovr?iti. Kolege koje su pripremale taj opse?an projekt su bili najbolji mentori i svesrdno su pomogli da uz njih u?im i sudjelujem u zavr?noj fazi jedinstvenog i kompleksnog procesa." Domagoj Ljubi?

   HoMEmenuCopyrights 2015.All rights reserved.More welcome - Collect from power by english Blok number sss85786789633111 Copyright